Order annuleren | Debiteurenbeheer Amsterdam

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een order annuleren, kan dat zomaar?

Een zakelijke overeenkomst of order annuleren: hoe zit dat juridisch? Het komt in onze praktijk regelmatig voor dat een klant van een leverancier af wil komen. In het Corona tijdperk doet zich deze situatie nog veel vaker voor dan normaal. Ze zijn gestopt met het betalen van facturen en willen de opdracht annuleren. Soms zelfs het reeds betaalde deel retour ontvangen. Je kunt je voorstellen dat daar dan vaak pittige discussies over zijn gevoerd. Hoe moet je zo’n zaak nu aanvliegen?

Wat is er geregeld in de overeenkomst en algemene voorwaarden?

Om te bepalen of het juridisch gezien mogelijk is om de opdracht te annuleren kijk je eerst naar de afspraken die zijn gemaakt in de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Beide documenten samen vormen het geheel aan afspraken tussen klant en leverancier. Vaak is er aan de annulering een vergoeding gekoppeld van een percentage van het orderbedrag. Een bedrijf dat op maat iets vervaardigd zal annulering mogelijk uitsluiten. Tenzij de voorwaarden in de overeenkomst onredelijk bezwarend zijn, zijn de gemaakte afspraken bindend. Deze regels zijn voor consumenten en bedrijven overigens verschillend. Een klein bedrijf kan eerder onder een onredelijk beding uit komen dan een groot bedrijf.

Wat als er geen afspraken zijn gemaakt over het annuleren van opdrachten?

Als er niets is afgesproken over annulering, dan gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin wordt gesproken over het ontbinden van een overeenkomst. Ontbinding is mogelijk als:

1.    Een partij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt (tekortschiet)

2.    De partij die tekort schiet een redelijke termijn heeft gehad om de overeenkomst alsnog na te komen (en ook gemaand is om de werkzaamheden te staken).

Als niet aan deze twee voorwaarden is voldaan kan een order niet ontbonden c.q. geannuleerd worden. Of er tekort is geschoten op een wezenlijk onderdeel of een detail, of nakoming überhaupt nog mogelijk is, dat zijn zaken waarover gediscussieerd kan worden.

Order annuleren in de praktijk

De praktijk is uiteraard weerbarstig. Partijen hebben moeite om elkaar nog te vertrouwen. De wens tot annulering is gemixt met klachten over het geleverde, betalingsachterstand en het over en weer niet nakomen van vermeende afspraken en de interpretatie daarvan. Advocaten bluffen er op los en hameren op de puntjes die in het voordeel zijn van hun client. De argumenten van de andere partij worden soms stelselmatig genegeerd. Zo komen dit soort kwesties vaak onder rechter. De ene partij vordert ontbinding en wil het reeds betaalde terug. Soms ook nog een schadevergoeding. De andere partij wil de volledige orderwaarde ontvangen en kan soms ook een schadevergoeding claimen. En dat kost een hoop geld aan advocaten en griffierechten.

Advies bij dreigende annulering

Het advies blijft toch om nog een keer te proberen tot verzoening te komen. Ook al is er weerzin en vindt men dat de ander zich bedient van kromme argumenten. Als je weet dat je de ander schade berokkend c.q. omzet derft, dan moet je met elkaar een redelijke schadeloosstelling overeenkomen. Met een rechtszaak ben je soms een jaar onderweg. Je kent de uitkomst niet en weet wel dat er flinke nota’s van advocaten zullen volgen. Kom je er samen niet uit, dan staat het je vrij om een incassobureau of mediator in te schakelen. Omdat deze partijen gericht zijn op een pragmatische oplossing, kan een gerechtelijke procedure veelal worden voorkomen. Lukt dat echt niet, dan kan je een rechtsgang alsnog overwegen.

Kijk hier voor MEER INFORMATIE OVER HET OPLOSSEN VAN ZAKELIJKE GESCHILLEN.

Of bel direct 088-0440068 om de aanpak van uw zaak te bespreken.

Incasso Badhoevedorp
Open chat
Chat direct !
Hallo,
Hoe kan ik u helpen?